top of page
microphone.png

국제행사​

아나운서

아나운서-01.jpg

실력, 매너, 풍부한 경험을 바탕으로

고급스러운 음색을 더해 행사의 폼격을

높여 드리겠습니다!

커뮤글로벌의 대표 인력풀

united-states.png
south-korea.png
japan.png
china.png
spain.png
united-states.png
south-korea.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
south-korea.png
united-states.png
germany.png
olympics.png
앵커 1
bottom of page